بازیابی گذرواژه
  • 1401/07/14-نام کاربری و کلمه عبور
  • نام کاربری و کلمه عبور
    قابل توجه دانشجویان جدیدالورود، برای اولین ورود به سیستم اتوماسیون تغذیه نام کاربری شماره دانشجویی و کلمه عبور کد ملی می باشد.
    کدملی هایی که با عدد صفر شروع می شوند، برای رمز عبور بدون صفر ابتدایی وارد شوند.

    توجه: دانشجویان ورودی سالهای قبل، نام کاربری شماره دانشجویی و کلمه عبور عدد یک می باشد.